Ieremias 15:19 Therefore thus saith Iesous, If thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me: and if thou take forth the precious from the vile, thou shalt be as my mouth: let them return unto thee; but return not thou unto them.

watch: WHEN I PRODUCED THIS DOCUMENT I DID NOT KNOW THAT THE GREEK WRITTEN TODAY WAS CORRUPTED BY THE SATANIC CATHOLIC POWER: THE NAME IESOUS XRISTOS IS AS CORRUPTED AS JESUS CHRIST, I recommend to see Ieue,and videos. I leave the treaty without any change as was made in that time.

BOOKS THAT HAVE BEEN PURIFIED

The following books are free, in them many vile words have been taken out.

Matthaios; Markos; Loukas; Ioannes; Acts; Romans; 1 Korinthians; 2 Korinthians

Galatians; Ephesians; Philippians; Colosians; 1 Thessalonians; 2 Thessalonians

1 Timotheos; 2 Timotheos; Titos; Philemon; Ebreos; Iakobos

1 Petros; 2 Petros; Ioudas; 1 Ioannes; 1 Ioannes; 3 Ioannes; Revelation

In PDF format

New Testament; Introduction to Genesis and Exodus; The Books of Genesis and Exodus

HESVS=BAAL

(HU is short for HESUS, so HU-PITER is HU-PATER or HESUS PATER)

JESUS=74

Ēsus (Hēsus ), i, m., I. a Gallic deity, to whom human blood was offered, Inscr. Orell. 1993; Luc. 1, 445; Lact. 1, 21, 3.

Esus is also mentioned much later in the Bernese Scholia, which propose two successive interpretations of him. One reads:... "Hesus-Mars is appeased in this mannner: they hang a man from a tree until his members fall off from the loss of blood"). The other reads: ... "They think that Esus is Mercury, although he is honored by the merchants, and as war leader and great god of the heavens they have Taranis-Jupiter, who was once appeased by human heads but who is now content with herds").

THE NAME OF THE GREAT DRAGON

The followers of Satanas name him with heroic names, such as "Angel of Light"; "The Sun"; "The Saviour"; "Jahbolos" doesn't correspond with their great heroe; that fact is revealed only to few of them. For that reason, reader must have present all the time who is the person that names this very wicked angel. In Genesis 3 he is set as enemy, adversary of the man, that is Satan. In Ioannes 8:44 he is named Murderer and liar; that is Jahbolos. Most of the names that he gives to himself have more that one meaning, such as AL. He also divided the sounds of his names and gave one sound to some, and other sound to others; for instance, some called him JAH, and others BOL

These are the "J" and "B" (or "I" and "B") in the Masonic Temple

Revelation 20:2 kai {and} ekrathsen {he laid hold of} ton {the} drakonta {dragon,} ton {the} ofin ton {serpent} arcaion {ancient,} oV {who} estin {is} DiaboloV {Jahbolos} kai {and} SatanaV {Satanas,} kai {and} edhsen {bound} auton {him} cilia {a thousand} eth {years,}

COUNT THE NUMBER OF THE BEAST

Many say that the greek vowels "OU" sounds "U", however, the following examples show that the greek "SU" and "SOU" had different sounds:

In many other passages are found together both "su" and "sou":

Matthew 3:14 o de iwannhV diekwluen auton legwn egw creian ecw upo sou baptisqhnai kai su erch proV me

Matthew 6:6 su de otan proseuch eiselqe eiV to tamieion sou kai kleisaV thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw

Matthew 6:17 su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai

The name Iesous is not a greek name but a Hebrew Name:

Justin First Apology 33:7

And the name Iesous in the Hebrew language means Soter (Saviour) in the Greek tongue.

Iesous Ben Sirax 46:1

Iesous the son a Nave was valiant in the wars, and was the successor of Mouses in prophecies, who according to his name was made great for the saving of the elect of Theos, and taking vengeance of the enemies that rose up against them, that he might set Israel in their inheritance.

Philo of Alexandria

XXI. (121) Thus much we have thought fit to say on this subject. But, moreover, Mouses also changes the name of Auses into that of Iesous; displaying by his new name the distinctive qualities of his character; (122) for the name Auses is interpreted, "what sort of a person is this?" but Iesous means "the salvation of the Lord,"(Iesous soteria kuriou) being the name of the most excellent possible character;

The Hebrew Josephus testifies that it is was common the vowels ou in mesopotamic - hebrew - names:

[176] Iakob, encouraged by this dream, went on more cheerfully for Egypt with his sons, and all belonging to them. Now they were in all seventy. I once, indeed, thought it best not to set down the names of this family, especially because of their difficult pronunciation [by the Greeks]; but, upon the whole, I think it necessary to mention those names, that I may disprove such as believe that we came not originally from Mesopotamia, but are Egyptians.

[178] Rhoubêlou men êsan paides tessares, Anôxês Phalous Essarôn Xarmisos: Semeônos d' hex, Ioumêlos Iameinos Pouthodos Iachinos Soaros Saaras: treis de Leui gegonasin huioi, Golgomês Kaathos Marairos: Ioudai de paides êsan treis, Salas Pharesos Ezeloos, huiônoi de duo gegonotes ek Pharesou, Esrôn kai Amouros. Isakcharou de tessares, Thoulas Phrouras Iôbos Samarôn. [179] treis de Zaboulôn êgen huious, Saradon Hêlôna Ianêlon. touto men to ek Leias genos: kai autêi sunanêiei kai thugatêr autês Deina. [180] treis houtoi kai triakonta. Rhaxêlas de paides êsan duo: toutôn Iôsêpôi men gegoneisan huioi Manassês kai Ephranês. Beniamei de tôi heterôi deka, Bolos Bakxaris Asabêlos Gêlas Neemanês Iês Arôs Nomphthês Oppais Arodos. houtoi tessares kai deka pros tois proteron kateilegmenois eis hepta kai tessarakonta ginontai ton arithmon. [181] kai to men gnêsion genos tôi Iakôbôi touto ên, ek Ballas de autôi ginontai tês Rhaxêlas therapainidos Danos kai Nephthalis, hôi tessares heiponto paides, Eliêlos Gounis Sarês te kai Sellimos, Danôi de monogenes ên paidion Ousis. [182] toutôn prosginomenôn tois proeirêmenois pentêkonta kai tessarôn plêrousin arithmon. Gadês de kai Asêros ek Zelphas men êsan, ên Leias de hautê therapainis, paidas d' epêgonto Gadês men hepta, Zophônian Ougin Sounin Zabrôna Eirênên Erôidên Ariêlên: [183] Asêrônos te ên thugatêr kai arsenes arithmon hex, hois onomata Iômnês Isousios Êïoubês Barês Abaros te kai Melxiêlos. toutôn hekkaideka ontôn kai prostithemenôn tois pentêkonta tessarsin ho proeirêmenos arithmos plêroutai mê sunkatalegentos autois Iakôbou

He also wrote the names of the children of Abraam and Katouras:

[238] Gamei d' autos Katouran husteron, ex hês autôi paides hex ginontai pros te ponous karteroi kai deinoi sunienai, Zembranês Iazarês Madanês Madianês Lousoubakos Souos. phuontai de kai toutois paides: kai Souou men Sabakinês ginetai kai Dadanês, toutou de Latousimos Assouris Lououris: Madanou de Êphas Heôphrên Anôxos Ebidas Eldas. [239] toutois hapasi tois paisi kai tois huiônois Habramos apoikiôn stolous mêchanatai, kai tên te Trôglodutin katalambanousi kai tês eudaimonos Arabias hoson epi tên Eruthran kathêkei thalassan. legetai de, hôs houtos ho Heôphrên strateusas epi tên Libuên kateschen autên kai hoi huiônoi autou katoikêsantes en autêi tên gên apo tou ekeinou onomatos Aphrika prosêgoreusan. [240] marturei de mou tôi logôi Alexandros ho poluistôr legôn houtôs: “Kleodêmos de phêsin ho prophêtês ho kai Malxos historôn ta peri Ioudaiôn, kathôs kai Môusês historêsen ho nomothetês autôn, hoti ek tês Katouras Habramôi egenonto paides hikanoi. [241] legei de autôn kai ta onomata onomazôn treis Iapheran Sourên Iaphran. apo Sourou men tên Assurian keklêsthai, apo de tôn duo Iaphra te kai Iapherou, polin te Ephran kai tên chôran Aphrika onomasthênai. toutous gar Hêraklei sustrateusai epi Libuên kai Antaion: gêmanta te tên Aphranou thugatera Hêraklea gennêsai huion ex autês Didôron: toutou de genesthai Sophôna, aph' hou tous barbarous Sophakas legesthai.”

Josephus mentioned a lot of more mesopotamic names - written with greek characters:

Antiquities of the Jews [129] Kai ho Saoulos eis tên heautou polin hupestrepse diaphtheiras hôsei muriadas hex tôn polemiôn. basileuei de eutuchôs, kai ta plêsiochôra tôn ethnôn polemêsas cheiroutai to te Ammanitôn kai Môabitôn Palaistinous Idoumaious [Amalêkitas te] kai ton basilea tês Sôbas. êsan de paides autôi treis men arsenes Iônathês kai Iêsous kai Melxisos, thugateres de Merobê kai Mixaal. [130] stratêgon de eiche ton tou theiou paida Abênaron: Nêros d' ekeinos ekaleito, Nêros de kai Keis ho Saoulou patêr adelphoi êsan, huioi d' Abeliou. ên de kai plêthos harmatôn Saoulôi kai hippeôn, hois de polemêseie nikêsas apêllasseto, kai tous Hebraious eis eupragias kai megethos eudaimonias proêgageto kai tôn allôn apedeixen ethnôn dunatôterous, kai tôn neôn tous dê kai megethei kai kallei diapherontas phulakas tou sômatos epoieito.

Saoul is just a mesopotamic - hebrew- name:

Acts 26:14 pantwn de {And all} katapesontwn {having fallen down} hmwn {of us} eiV {to} thn {the} ghn {ground} hkousa {I heard} fwnhn {a voice} lalousan {speaking} proV {to} me {me} kai {and} legousan {saying} th {in the} ebraidi dialektw {hebrew dialecto,} Saoul {Saoul,} Saoul {Saoul,} ti {why} me {me} diwkeiV {persecutest thou} sklhron {hard} soi {for thee} proV {against} kentra {goads} laktizein {to kick.}

This name Saoul was the same Hebrew name of the first king of Israel:

Acts 13:21 kakeiqen {and then} hthsanto {they asked for} basilea {a king,} kai {and} edwken {gave} autoiV o {to them} qeoV ton {theos} Saoul {Saoul} uion {son} kiV {of Kis,} andra {a man} ek {of} fulhV {tribe} beniamin {of Beniamin,} eth {years} tessarakonta {forty.}

Among the greeks the apostle was called Saulos Paulos:

Acts 13:9 SauloV de {but Saulos,} o {who} kai {also} pauloV {Paulos,} plhsqeiV {being filled} pneumatoV {with spirit} agiou {holy,} kai {and} atenisaV {having looked steadfastly} eiV {upon} auton {him}

Jewish Coins written with non greek characters have the OU vowels:

When the Hebrew Saoul asked "Who art Thou, Lord?", In Authentic and perfect Hebrew, the Lord said:

IESOUS

He never said, "Iesus", "Iesu", "Jesus"; certainly the "J" was introduced later, as it is well recorded

They used that "gothic" font because they had in mind to place J instead of I:

In some places they made clear what they meant:

1540; 1560; 1568; 1578

Certainly in those days they used the letter J:

Many translators used IESV most instead of IESVS:

In the Italian Vulgata of 1471 the name Giefu appears just one time, Ieſus appears five times only, and Ieſu is the name used in every place. I put for the reader the page where Ieſus appears the five times, it is the portion that goes from Ioannes 11:41 to Ioannes 12:38

The page shows an open relationship between the numbers 11 and 5: Since chapter 11 has 57 verses, there are 17 verses from 11:41 to 11:57 which added to the 38 verses of chapter 12 yields 55 pasages, which is 5x11. The written thick lines from the first time until the last line in which appears "Ieſus" are just 5x11 lines.

Just 5 characters mades up "Ieſus" which starts at the fifth word of the line 9. There are 5 persons in the picture, and a five points star is drawn behind those persons. The page starts in the verse 11:41, which is 11:4+1, and ends in 12:38, which is 12:3+8. There are 5 thin lines above the picture.

The number 74 is hidden in its code 4+7=11. All of that means that in ancient days the written "Ieſu" was pronounced "JESU", which is 10+5+19+21=5x11. The KJV translators avoided to write "JESU" because for the "Anglo Xason" way of thinking the relationship 74-11-5 JESUS-JESU would be discovered too soon.

the hoax U.S.A

The Satanists are experts in coding and decoding in order to communicate among them without being detected. Gutenberg put codes which was decoded according to the moment and nations

The XP used by Gutenberg really refers to the Beast Baphomet, which appears in the Erasmo Bible

In the following copy is shown in the greek column that Erasmo wrote Xrisou instead of Xristou.

The following Erasmo Illustrations around the 1516 reveals the kind of persons behind the productions of our "Roman Bibles" which are different to the one destroyed by the popes.

The five points star is just the writing for "JESUS"

And 11 is just the writing of its number 74, which has been around for long time

In the KJV, Jehovah appeared the first time in Genesis 22:14 (that is 2x11:14)

And 6:3 is just a reference to 1611

The builders of the "11" towers built them to be destroyed, so is U.S.A.

the beast that rises from the sea mounted on a 11 points star looks at the '11' towers

Since the Jews worship Messiah and IAH, the Christians worship JESUS, the Muslim whorship Allah, and so on, in any of those environments the number of the beast is any worshipped name whose phonetic number is one of the submultiples of 666

2,3,6,9,18,37,74,111,222,333

JESU (IESV, Ieſu) is the highest jewish curse

Yeshu (ישו in Hebrew) and slight variations such as Jeshu (Bible English transliteration), Jeschu (German transliteration) or Yeishu (Yiddish pronunciation), is the name of one or more persons in various works of classical Jewish rabbinic literature, including the Babylonian Talmud (redacted roughly before 600 CE) and the classical midrash literature (written between 200 CE to 700 CE.)

So, without any doubt, when a person says "Jesu Xristos" is saying "Damn Xristos", and when he or she says "Jesus Christ" he/she is really saying "Anti Xristos". If the reader wants to read more about the blasphemous word Christ, please go to Anti Xristos,Hoaxology; Fact is Fact.

The reader must search for the real meaning of the word "GOD", because not by chance is the relationship DOG-GOD.

THE PARIS PEACE TREATY (PEACE TREATY of 1783):

In the name of the most holy and undivided Trinity.

It having pleased the Divine Providence to dispose the hearts of the most serene and most potent Prince George the Third, by the grace of God, king of Great Britain, France, and Ireland, defender of the faith, duke of Brunswick and Lunebourg, arch- treasurer and prince elector of the Holy Roman Empire etc., and of the United States of America,

most of "english" words used today were not used in the old english, (Zophonias 3:9)

"EL" is Theos, his antithesis is "AL" -13. AL-AH is his homosexual side.

The Islamism, the Crusades, the Inquisitions all were planned and conducted by the Secret Societies in order to destroy the true books of the evangelios and the books of the Hebrews

Persons as Benny Hinn, Billy Graham, Jack Chick, Pat Robertson are workers and worshippers of the Antixristos JESUS CHRIST.

BIBLE=BIBLIA=BIBL-IAH which is "the Writings of IAH". The reader must understand that the Roman Church destroyed the real Scriptures in order to give to the nations the scripture of the beast IAH, that is BIBLIAH.

The trinity sun-GOD-moon at the same level, and the "hand of the Masonry"

Jehovah is written as 33 3 33, that is 3x5=6+9

The trinity Jehovah-Yahveh-Asherah found at Kuntillet Ajrud

The Beast Jehovah-Yahveh-Asherah is not other than Baphomet

74x9;Who really is Jehovah-Yahveh

The word "AB-BA" in "ABBA PATER" was inserted by the Vatican, it refers to the male-female beast, the same as "AL-LA". The phonetic value of "ABBA" is 6, which multiplied by 111 = 666.

Dear reader, please Wake UP, King James and his fellows belonged to the same secret societies that Wescott and Hort, Nestle, the popes, Jack Chick, Graham, Benny Hinn, and thounsands of satanic preachers that hate IESOUS XRISTOS, you never hear these sounds in their mouths.

In pages as Hoaxology one sees that if the earth were a globe or would rotate it would be out of sight in just few hours

Water surface is flat

Africa, Europa, Asia and America are Islands within the true pacific occean which is surounded by the true continent

Around the year 180 Aelianus Claudius (c. 175 - c. 235) tell us that the great size of Europa, Asia and Africa were known just as islands:

'Europe, Asia and Libya are islands which the floods of the Ocean bathe on all sides: out of the enclosure of this world there is one continent, whose extent is immense. (Aelianus Claudius, near the year 180)

Still further, around 500 before Iesous was born, America - Altantis, and Europa and Asia were known as Islands

Many great and wonderful deeds are recorded of your state in our histories. But one of them exceeds all the rest in greatness and valour. For these histories tell of a mighty power which unprovoked made an expedition against the whole of Europe and Asia, and to which your city put an end. This power came forth out of the Atlantic Ocean, for in those days the Atlantic was navigable; and there was an island situated in front of the straits which are by you called the Pillars of Heracles; the island was larger than Libya and Asia put together, and was the way to other islands, and from these you might pass to the whole of the opposite continent which surrounded the true ocean; for this sea which is within the Straits of Heracles is only a harbour, having a narrow entrance, but that other is a real sea, and the surrounding land may be most truly called a boundless continent.

Cursed be Xanaan

you discover that most of things taught as facts are lies designed by the satanists in order to manipulate and control the minds and feelings of the people; for instance, the word "liberty" in their dictionary means "death: to free the soul from its spirit and body", and "freedom" is a just HADES "or place where all the souls are free".

I invite you to communicate these documents to others, and to come out of the Catholic System of Lies and Worship..

THE BLOODTHIRSTY JESUITS

Matthaios 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zaxarias son of Baraxias, whom ye slew between the temple and the altar.

"So many plots have already been made against my life, that it is a real miracle that they have all failed . . . But can we expect that God will make a perpetual miracle to save my life? I believe not. The Jesuits are so expert in those deeds of blood that Henry IV (king of France who was assassinated by the Jesuit Revaillac for giving liberty to his people), said that it was impossible to escape them, and he became their victim, thought he did all he could to protect himself. My escape from their hands, since the letter of the Pope to Jeff Davis has sharpened a million of daggers to pierce my breast, would be more that a miracle. . . . I know that Jesuits never forget nor forsake (never give up). Man must not care how and where he dies, provided he dies at the post of honor and duty."

Bush, Pat Robertson, Hugo Chavez Fria, Fidel Castro and the others belong to the same satanic Jesuit Order, they know and follow the plan to destroy the U.S.A.

If the reader wants to read a little about the master plan of the twelve apostles of the beast, click here

The reader must know that the ancient - and real - name of Roma is Babulon, the city of JESUS; its posición was to the north west of Grecia:

Daniel 8:5 And I was considering, and, behold, a he–goat came from the south–west on the face of the whole earth, and touched not the earth: and the goat had a horn between his eyes.

Revelation 1718 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.

Marcus Lucanos, in his Pharsalia describe how Roma poured the blood of all the nations of the earth.

Revelation 17:5 kai {and} epi {upon} to metwpon authV {her forehead} onoma {a name} gegrammenon {written,} musthrion {Mystery,} Babulwn {Babulon} h {The} megalh {Great,} h {The} mhthr {Mother} twn {of the} pornwn {Pornos} kai {and} twn {of the} bdelugmatwn {Abominations} thV {of the} ghV {Earth.}

Against Turo, Nebuchadrezzar was sent from the Babulon of the North:

Ezekiel 26:7 For thus saith Kurios Iesous; Behold, I will bring upon Turos Nebuchadrezzar king of Babulon, a king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen, and companies, and much people. He shall slay with the sword thy daughters in the field: and he shall make a fort against thee, and cast a mount against thee, and lift up the buckler against thee. And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers.

BABULON SOUNDS CLOSELY TO JAHBULON

The following books are free, in them many vile words have been taken out.

BOOKS THAT HAVE BEEN PURIFIED

Ieremias 15:19 Therefore thus saith Iesous, If thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me: and if thou take forth the precious from the vile, thou shalt be as my mouth: let them return unto thee; but return not thou unto them.

Matthaios; Markos; Loukas; Ioannes; Acts; Romans; 1 Korinthians; 2 Korinthians

Galatians; Ephesians; Philippians; Colosians; 1 Thessalonians; 2 Thessalonians

1 Timotheos; 2 Timotheos; Titos; Philemon; Ebreos; Iakobos

1 Petros; 2 Petros; Ioudas; 1 Ioannes; 1 Ioannes; 3 Ioannes; Revelation

In PDF format

New Testament; Introduction to Genesis and Exodus; The Books of Genesis and Exodus

Related Readings

[Pictones immunes subigunt sua rura; nec ultra

Instabiles Turonas circumsita castra coercent.

In nebulis, Meduana, tuis marcere perosus

Andus, iam placida Ligeris recreatur ab unda; (440 )

Inclyta Caesareis Genabos dissolvitur alis.]

Tu quoque laetatus converti proelia, Trevir:

Et nunc tonse Ligur, quondam per colla decors

Crinibus effusis toti praelate Comatae:

Et quibus immitis placatur sanguine diro (445 )

Tentates, horrensque feris altaribus Hesus,..(see);Old England Esus; This depicts a muscular, bearded, man chopping at what has been interpreted as being be a willow tree

Day Sol, Day Moirt; Esus; ;

Hesus Sidon .. 'The Gauls had a god named Hesus; was this from the Greek word zoo (or Zodiak), or the Hebrew word Iso, or both? In the Hebrew, if the e were preserved as the emphatic article the word would be literally The Preserver (or the Metatron). He was also often the Destroyer: in Gaul, Mars.'... We would suggest in reply to Mr. Higgins' question, that the word...was derived from the Phoenician word 'ies' or 'jes' which meant the Sun and nothing else

Satanic Mark; Cross and Six point Star; Six point Sunagogues; Jupiter;The KJV GOD; Androgyne; Spells

Satanic Inquisition

Paul to the Hebrews; Kjv did not used Textus Receptus; psalm 23; 1611 KJV Facsimile; BOL is BAAL ( B;C;D; E)

Old English;'God' origen

Erasmo de Roterdam

Hidden Great Seal Meaning

Gotenhafen;Odin/Woden; Wodan (Odin);The Gauls used to appease Hesus and Teutas with human blood;Hu=Hesus;196.105. Lactantius, Lucanus and Minutius Felix say that they had three gods who they in their language were called Esus, or Hesus, Teutatem and Taranis. The learned mostly take them to be Mars, Mercury and Iupiter, {1606E only{see Mr. Camdens Britannia}1606E only}. In Ausonius mention is made of a god of theirs whom they called Belenus, whom Herodianus, in the judgement of the learned Iulius Scaliger, calls Belis. And whether this is the same as Tibelinus, to whom Tertullius refers, is disputed most learnedly by Petrus Pithæus in his Adversaria, who interprets it to be the same as what Apollo is to the Greeks.

906 hider oðyweð.

1215 orgeatu on gode

1222 Criste sylfum dryhten (drihten) m lord, prince, ruler, king